Нина Ангелова Дюлгерова

    BG EN
       
    

 

Начало
CV
Монографии и научни изследвания
Научни статии
Статии за медиите
Галерия и новини

За студентите
За контакти
Полезни връзки 

 

Статии по години :
(2007 - 2010) (2000 - 2006)
(1983 - 1999) Рецензии и отзиви на книги Научни информации

Рецензии и отзиви на книги

 

2009 - Милан Миланов. От Вестфалия до Багдад. Суверенитетът и въоръжената хуманитарна интервенция в условията на новия световен ред. С., 2009. // Международни отношения 2009, 5-6. С. 2007-2008
2009 - Вилиян Кръстев Кръстев на дисертационния труд на тема "Политикогеографски анализ на евразийството и значението му за България" за даване на образователната и научната степен доктор по научната специалност 01.08.13. "География на страните (Регионална и политическа география )"
2009 - Дарина Григорова. Евразийството в Русия. 2008. С. 353 // Геополитика. 2009. 4 С.
2008 - Дмитрий Лабаури. Болгарское национальное движение в Македонии и Фракии в 1894-1908 гг. (идеология, программа, практика политической борьбы) София, 2008. 246 с. // Македонки преглед, 2008. № 4. С. 121-125
2004 -История на Съюза на учените в България - В: Наука, 12 с. (под печат)
2001 - Бойко Киряков. Христо Огнянов, София, 1999, Bulgarian Historical Review, 2001 г., с. 167-173
1994 - Величко Георгиев, Стайко Трифонов. Гръцката и сръбската пропаганди в Македония. (Краят на ХІХ - началото на ХХ в.). Нови документи. С., 1996, 551 с. - Македонски преглед, 1997, кн. 1, с. 160-161
1994 - Британски документи за българския национален въпрос 1878-1893. Том І. С., 1993, 380 с. Bulgarian Historical Review, 1994, 3, с. 138-140; Македонски преглед 1994, 3, с.. 155-158
1994 - Славенко Терзић. Срби ja Грчка (1856-1903). Борба за Балкан. Београд, 1994, 454 с. - Минало, 1994, 3, с. 91-94.
1994 - Ст. Германов. Руската общественост и революционното движение в Македония и Одринско. 1893-1908. С., 1992 - Bulgarian historical review, 1994, 1, р. 115-118.
1993 - България в австро-унагрските дипломатически документи 1879-1885. С., 1993, 556 с. - Архивен преглед, 19931 3-4, с. 104-106.
1990 - А.В. Игнатьевл С.Ю. Витте - дипломат. М., 1989 - Исторически преглед, 1990, 6, с. 103-106
1988 - Н. В. Цимбаев. Славянофилюство. М., 1986. - Векове, 1988, 5, с. 79-82.
1987 - Ст. Дойнов. Българите и руско-турските войни 1774-1856. С., 1987 - Военно-исторически сборник., 1988, 3, с. 212-215.
1987 - Руски пътеписи за българските земи (Х V ІІ-ХІХ в.). Съставителство, предговор, коментар и бележки М. Кожухарова. С., 1987. - Исторически преглед, 1987, 7, с. 106-110 (в съавторство с И.Илиева)
1986 - Принос към историческото краезнание. - Библиотекар, 1986, 6, с. 28-31. (в съавторство с Цв. Панчева)

Научна информация

1995 - Ил. Илиев, Н. Дюлгерова. Информация за националната конференция "Учебната програма и убечници в обучението по история в средните училища" - Исторически преглед, 1995, 5, с. 149-151
1992 - Славянофилство и русофилство - исторически корени, развитие и роля в съвременния свят. - Исторически преглед, 1992, 10, с. 131-132.
1986 - Лекции на съветската историчка проф. Н.С.Киняпина в България - Исторически преглед, 1986, 6, с. 90-91.
1980 - Третая международная комплексная конференция "Современная Болгария", София 1980, Информационный бюллетин, Москва, 1981, МАИРСК, с. 27-30

 
 
 

Last Page Updated on 06-01-2010

Copyright C 2010 Nina Dyulgerova
Any problems with this site please email the Webmaster