Нина Ангелова Дюлгерова

    BG EN
       
    

 

Начало
CV
Монографии и научни изследвания
Научни статии
Статии за медиите
Галерия и новини

За студентите
За контакти
Полезни връзки 

 

Статии по години :
(2007 - 2010) (2000 - 2006)
(1983 - 1999) Рецензии и отзиви на книги Научни информации

1999

1. Балканите, Русия и новият световен ред // Исторически архив, година II , 1999, кн. 5, с. 17-24
56. Руският национализъм - колониална политика и външнополитически аспекти на ХІХ в. // Годишник на ВСУ, Т. ІІ, Варна, 1999, с. 222-228
2. Руската имперска доктрина и руско-турската война (1877-1878) // Известия на Института по военна история, т. 64, С. 1999, с.3-5.
3. Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - център и периферия на интереси. // Македонски преглед, 1999, кн. 3, с. 54-61
4. Руската доктрина и македонският въпрос // България между Европа и Русия. С., 1998, c . 154-173.

1998

1. Българо-руските отношения в контекста на световните и регионални конфликти // Международни отношения, 1998, 5, с.77-85.
2. Години на прелом в новата и най-новата българска история - традиция и специфичност.// Годишник на ВСУ, Том Първи, Варна, 1998, с. 190-195

1996

1. Болгарская интеллигенция в национально-освободительном движении во ввторой половине ХІХ в. - Интеллигенция в условиях общественной нестабильности - конформизм или политическое лидерство, Москва, 1996, с. 163-173.
2. Является ли болгарская "мегали идея" вариантом балканского панславизма? Вестник Московского университета, серия 8, История, Москва, 1996, 3, с. 79-85.
3. Македонската криза (1902-1903 г.) - етап или поврат в източния въпрос? - Международни отношения, 1996, 6, с. 87-91.
4. Размишления върху някои проблеми на историческата наука в съвременна република Македония - Международни отношения, 1996, 2, с. 65-69.

1983- 1995

1. 1995 - Count Kapnist: Imperial plans for the Balkans - Etudas balkaniques, 1995, № 3-4, р. 111-116.
2. 1995 - Мит или реалност в политиката на Русия по отношение на България през последната четвърт на ХІХ в. - Международни отношения, 1995, 4, с. 79-84.
3. 1994 - ВМОРО през призмата на австро-унгарските интереси в края на ХІХ и началото на ХХ в. - 100 години Вътрешна Македоно-одринска революционна организация, С., 1994, с. 111-127.
4. 1994 - Славянофилство и панславизъм и техните специфични прояви в славянските земи през ХІХ и началото на ХХ в. - Славянска взаимност - минало и съвременност. Славянски летописи. Том І, С., 1994, с 26-42.
5. 1994 - Русские внешнеполитические концепции о Болканах в конце ХІХ-начале ХХ вв. - Acta Universitatis Lodziensis , Folia Historica , Лодз, Полша, 1994, 51, p . 43-51.
6. 1993 - The Macedonian Bulgarians Though the Eyes of Austrian and Russian Diplomats in the 1890s and the Begining of 20th Century. - Etudes balkaniques, 1993, 4, р 12-18.
7. 1993 - Българските национален въпрос и австро-унгарската дипломация в края на ХІХ и началото на ХХ в. - Изследвания по македонския въпрос. Кн. 1, С., 1993, с. 275-313.
8. 1992 - Bachmetieff dans la vie politique de la Bulgarie (1897-1905) - Bulgarian Historical Review, 1992, 3, p. 31-48.
9. 1990 - Die sowjetische Historiografie ueber die russisch-oesterreichischen politischen Beziehungen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhundert. - Bulgarian Historical Review, 1990, 3, p. 83-91.
10. 1989 - Руско-австро-унгарското съглашение от 1897 г- и България - Доклади на млади български. Втори международен конгрес по българистика. С., 1989, с. 525-540.
11. 1987 - Източната криза в края на ХІХ в. през погледа на руския дипломат граф. П. Капнист - Известия на държавните архиви, 1987, 56, с. 201-219.
12. 1984 - Княз Дондуков-Корсаков и Кресненско-Разложкото въстание от 1878 г. - Студентски проучвания, 1984, 5, с. 174-185
13. 1983 - Экономическая политика Австро-Венгрии и России в Болгарии 1897-1903 гг. Материалы шестой научной конференеции болгарских аспирантов, обучающихся в СССР, Москва, 1983, с. 103-110.
14. 1983 - Руските списания за Илинденско-Преображенското въстание 1903 г. - Векове 1983, 3, с. 80-88

 
 
 

Last Page Updated on 06-01-2010

Copyright C 2010 Nina Dyulgerova
Any problems with this site please email the Webmaster